Jaké jsou důvody pro zrušení registrace k DPH ze strany Finančního úřadu

daně

Každá společnost a každá fyzická osoba, která se stala povinně či dobrovolně plátcem DPH, je povinna dodržovat všechna ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Není-li tak, je finanční úřad jako správce daně za určitých okolností oprávněn plátcovství DPH zrušit a společnost prohlásit za „neplátce“.

Důvody pro zrušení

Finanční úřad je při rušení registrací závislý především na § 106, který říká, že správce daně zruší registraci, pokud:

a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti (stala se z něho spící společnosti a jeho daňová přiznání po 3 po sobě jdoucí zúčtovací období vykazují nulové položky),
b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti (daňové přiznání k DPH se podává většinou buďto měsíčně nebo jednou za čtvrt roku),
c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Správce daně může dále zrušit registraci plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti, jež se ke správě daně vztahují. Do toho bychom mohli zahrnout právě povinnost podávání pravidelného daňového přiznání k DPH.

Současně však finanční úřad může registraci zrušit i za podmínky, že:

 • obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících měsíců 750.000,- Kč;

(Zde musíme udělat poznámku, že od 1.1.2015 se tento peněžní limit navyšuje na rovný 1.000.000,- Kč)

 • v případě, že má společnosti či podnikatel sídlo v tuzemsku a za posledních 12 kalendářních měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění.

Náležitosti rozhodnutí o zrušení plátcovství

Každá oficiální činnost finančního úřadu musí být podložena určitým rozhodnutím, které se doručuje každému podnikatelskému subjektu, kterého se týká. Dříve se doručovalo převážně poštou. V letošní roce, však byla utvořena změna u DPH a všechny písemnosti se zasílají pouze elektronicky, a to datovými schránkami. Včetně podání žádosti na registraci.

A proto se nemůžete divit, když vám jednoho krásného dne do vaší datové schránky dorazí rozhodnutí o zrušení vašeho plátcovství. Takovéto rozhodnutí musí podle § 32 zákona č. 337/1992, o správě daní a poplatků obsahovat následující informace:

 1. označení oprávněného správce daně, který rozhodnutí vydal,
 2. číslo jednací, případně i číslo platebního výměru, datum podpisu rozhodnutí, které je dnem vydání rozhodnutí,
 3. přesné označení příjemce rozhodnutí,
 4. výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, a jde-li o peněžité plnění, také částku a číslo účtu příslušné banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, na nějž má být částka zaplacena,
 5. lhůta plnění,
 6. poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku,
 7. vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka správce daně s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk úředního razítka se státním znakem; tuto náležitost lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem pracovníka a jeho kvalifikovaným certifikátem.

Odvolání proti zrušení plátcovství

Každý subjekt je oprávněn se proti rozhodnutí finančního úřadu odvolat v zákonem stanovené lhůtě. Zákon tento krok akceptuje spíše pod názvem – opravný prostředek.

Citace ze zákona č.337/1992:

„Chybí-li v rozhodnutí poučení o opravných prostředcích nebo došlo k jejich záměně nebo byla-li v poučení odňata možnost opravného prostředku, popřípadě zkrácena lhůta k podání opravného prostředku nebo není-li v poučení stanovena lhůta vůbec a připouští-li zákon ohledně předmětného rozhodnutí opravný prostředek, uzná správce daně opravný prostředek podaný do šesti měsíců po doručení rozhodnutí za včas podaný. Stejné důsledky má i chybějící nebo vadné poučení o formě podání opravného prostředku nebo o jeho odkladném účinku.“

Každé vaše podání odporu proti rozhodnutí má odkladný účinek daného rozhodnutí, avšak existují případy, kdy se odkladný účinek nezapočítává. Na to však budete finančním úřadem upozorněni již v rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí musí mít stejné náležitosti jako například odvolání proti soudnímu rozhodnutí. Tyto dvě instance se dají svým způsobem povýšit na velmi sobě podobnou úroveň.

Náležitosti odvolání

 • identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu);
 • proti kterému rozhodnutí směřuje;
 • v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení);
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí;
 • co odvolatel navrhuje;
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno;
 • podpis odvolatele.

Velmi důležité je podat odvolání opravdu neprodleně po vydání rozhodnutí, to znamená do 15 dnů od jeho doručení. V případě, že tomu tak nebude a odvolání bude podáno později, nebude na něj brán zřetel a rozhodnutí tím nabude právní moci. Poté se s tím již nic dělat nedá.

Doporučení

Naším doporučením, dostanete-li se do podobné situace, je se informovat. Zavolat či zajít na daný finanční úřad přímo k osobě, která má rozhodnutí či vaši složku na starosti, a domluvit se na podrobnostech či na dalším postupu. Budete-li mít štěstí, ochotně vám poradí. Pokud ne, klidně se obraťte na nadřízenou osobu či přímo na nadřízenou instituci, kterou je v tomto případě Generální finanční ředitelství a Ministerstvo financí.

Fotografie zveřejněna se svolenou  Serge Bertasius Photography/freedigitalphotos.net


Štítky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,