Konkurenční doložka v pracovní smlouvě

ID-100117867

Konkurence se zdá být veliká a proto se všichni zaměstnavatelé, u kterých je to třeba snaží předejít tomu aby jejich zaměstnanci odcházeli pracovat ke konkurenci a odnesli si zaměstnavatelovo know-how a tím konkurenci nakopli tak aby se dostala o krok vpřed. Konkurenční doložka se nejčastěji nalézá z pracovních smluv pro obchodní zástupce či dealery, kteří prodávají jakékoliv výrobky.

Konkurenční doložka je dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatel, kterou se zaměstnanec zaváže, po dobu maximálně 1 roku ode dne kdy byl oficiálně ukončen pracovní poměr a to jakýmkoliv zákonným způsobem. Jedná se především o závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli, že po dobu 1 roku od ukončení jejich vzájemného pracovního poměru nebude vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo vůči ní měla soutěžní povahu, čímž by mohl poškodit původního zaměstnavatele.

Zároveň se konkurenční doložkou zavazuje i zaměstnavatel a to následovně:

-          zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý měsíc plnění tohoto závazku přiměřené finanční vyrovnání, které se bude rovnat polovině průměrného platu z pracovního poměru

  • daná částka se vypočítává z průměrného výdělku, který zaměstnanec měl v době, kdy pro zaměstnavatele pracoval na plný úvazek

v případě smluv o obchodním zastoupení se konkurenční doložka způsobuje až na dobu 2 let, neboť to zákon umožňuje a též z důvodu, že konkurenční boj je v těchto oborech mnohem zuřivějších.

O konkurenčních doložkách se též můžete dozvědět v zákonech:

- § 29a) zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

(1) Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

(2) Zaměstnavatel se v dohodě podle odstavce 1 zaváže, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období.

(3) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v pracovním poměru u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba (§ 31), lze dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná.

(4) V dohodě podle odstavce 1 může být sjednána peněžitá částka, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli zaplatit, jestliže závazek poruší. Zaplacením peněžité částky závazek zaměstnance zaniká. Výše peněžité částky musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 3.

(5) Zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

(6) Zaměstnanec může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání (nebo jeho část) za příslušný měsíc do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(7) Dohoda podle odstavců 1 a 2 musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro odstoupení od dohody a pro výpověď dohody podle odstavců 5 a 6.

 

Fotografie publikována se svolením imagerymajestic /FreeDigitalPhotos.net


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,