Vaše podnikání a osoba blízká

ID-100209414

Osoba blízká – každý asi ví, co toto sousloví vyjadřuje. Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, pojem „osoba blízká“ upravuje i legislativně. Osoba blízká se nyní pohybuje napříč právním řádem, přes správní právo, trestní právo, insolvenční právo a mnohá další odvětví. Pro nás je důležitá oblast obchodního práva, která s novým zákonem o obchodních korporacích také přináší úpravu „osoby blízké“. Jaké následky to přináší podnikatelům?

Osoba blízká dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku je „příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner… Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

Judikatura pak osobu blízkou vymezila i jako osobu právnickou. Pokud má být osoba právnická považována za osobu blízkou, pak vztah osoby fyzické a její blízké osoby právnické musí splňovat určité kvality a také musí bát založený na rodinném či poměru obdobném rodinnému.

Proč je osoba blízká specifikována i v obchodním právu?

Bez specifikace osob blízkých docházelo k častému obcházení zákona a účelového jednání. Specifikace osob blízkých v podnikatelské sféře vede k dvojí kontrole při jednání společnosti/obchodní korporace a osoby blízké. Rozhodovací činnost v tomto specifickém jednání tak nepřipadá jen jednateli, ale rozhodování této osoby podléhá schválení či informování dalšího orgánu. Jedná se o orgán, jehož je členem, dále orgán provádějící kontrolu a také nejvyšší orgán.

Informační povinnost se týká situací, kdy:

a) může dojít ke střetu zájmu obchodní korporace se zájmem osoby blízké členovi orgánu této obchodní korporace, b) osoba blízká členovi orgánu obchodní korporace hodlá s touto obchodní korporací uzavřít smlouvu, nebo za c) obchodní korporace má zajistit či utvrdit dluhy osoby blízké členovi orgánu této obchodní korporace.

V otázce běžného obchodního styku se bodů b) a c) informační povinnost netýká.

Chcete zaměstnat osobu blízkou?

Pokud chcete zaměstnat osobu blízkou, musíte být obezřetní a nezapomínat na svoje povinnosti. Jednou z těchto nových povinností je vyměřování mzdy a jiného plnění (v rámci pracovněprávního stavu) osobě blízké. Při těchto peněžitých záležitostech je potřeba souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace. V okamžiku, kdy nebude souhlas udělen, nemusí být poskytnuto plnění pro osobu blízkou.

Tyto podmínky mají samozřejmě dopad hlavně na obchodní korporace o více členech.

V souvislosti s těmito požadavky a formálními ustanoveními bude pravděpodobně i docházet k omezení pracovněprávních vztahů mezi obchodními korporacemi a osobami blízkými členů orgánu právnické osoby.

Právnická osoba jako osoba blízká

Podle NOZ a novému zákonu o obchodních korporacích může být status osoby blízké udělen i právnické osobě a jejímu statutárnímu orgánu.

Příklad: Uplatnění v situaci, kdy se věřitel právnické osoby (jakožto chráněná třetí osoba) může dovolat neúčinnosti právního jednání zkracujícího věřitele, k němuž v posledních dvou letech došlo mezi PO a např. jejím jednatelem (zde v postavení osob blízkých).


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Friend: tai game mobile,tai game dao vang,