Zákon o svobodném přístupu k informacím dnes a zítra

Mezi základní pilíře právního a demokratického státu patří bezesporu právo na informace, na jehož základě mohou občané vykonávat kontrolu veřejné správy. V rámci České republiky je dané právo na ústavní úrovni upraveno zejména v čl. 17 Listiny základních práv a svobod (LZPS) a dále v jejím čl. 35 odst. 2, který se věnuje přístupu k informacím o životním prostředí. … Číst více

Změny DPH v roce 2022

1. Opravy a úpravy zdravotnických prostředků Novela č. 371/2021 Sb. zákona o veřejném zdravotním pojištění a některých dalších zákonů vnesla s účinností k 1. 1. 2022 změny i do zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH). Došlo v něm na úpravy ustanovení týkajících se sazby daně u oprav zdravotnických prostředků a u zdravotnických prostředků či jejich příslušenství. Část popsaných změn … Číst více

Revize technických zařízení

Statutární zástupci, jednatelé společností a ředitelé na různých pozicích se nemohou v žádném případě zbavit svých odpovědností. Vedle obecné odpovědnosti plynoucí z běžné provozní činnosti společnosti a trestných činů – například porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování či zvýhodňování věřitele, zpronevěry, předlužení, neoprávněného užívání cizí věci, podvodu apod. – se dále jedná o obecné kriminální delikty, … Číst více

Připravte se na zavedení směrnice work–life balance již dnes

Téma skloubení pracovního a osobního života rezonuje v posledních letech ve společnosti čím dál výrazněji. Jaké novinky na daném poli obsahuje tzv. směrnice work–life balance, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, jejíž lhůta pro implementaci uplyne v následujících měsících? A na co se v souvislosti s ní musíte připravit již dnes? Na evropské úrovni se … Číst více

Novela o elektronických komunikacích: cookies a telemarketing

Když se řekne „právo na soukromí“, po 25. 5. 2018 většině z nás nejspíš ihned naskočí GDPR neboli nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právě … Číst více

Nárok na náhradu škody podle krizového zákona

Vláda České republiky během současné pandemie nemoci covid-19 a koronaviru, který ji způsobuje, postupuje mimo jiné podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (dále jen „krizový zákon“). Ten stanoví obecnou povinnost státu nahradit všem osobám škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Nárok na náhradu škody mají vedle fyzických osob též osoby právnické. Vzhledem k mimořádným opatřením, jež vláda České … Číst více

Změny v e-commerce od 1.7.2021 a jejich dopady na celní řízení a DPH

Oblast přeshraničního elektronického obchodování, označovanou též jako mezinárodní e-commerce, čekají z pohledu daně z přidané hodnoty poměrně zásadní změny. V celé EU mají být účinné již od 1. 7. 2021 a kromě určitých změn v oblasti elektronicky poskytovaných služeb se budou týkat zejména elektronického obchodování se zbožím, a to jak mezi členskými státy Unie – v současné době tzv. zasílání zboží, nově tzv. prodej zboží … Číst více

Implementace pravidel podle směrnice ATAD a její dopady do praxe

Boj proti daňovým únikům je jedním z hlavních témat jak v národní, tak v mezinárodní rovině. Na úrovni OECD se problematika agresivního mezinárodního daňového plánování řeší v rámci projektu BEPS. Evropská unie na něj navázala přijetím tzv. směrnice ATAD, stanovující pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, jež mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Jejím záměrem je zdanění příjmu ve státě, kde … Číst více

Velká novela AML zákona a nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Přelom roku přinesl zásadní změny v oblasti právní úpravy, jež se týká předcházení zneužívání finančního systému k praní peněz či financování terorismu, a to v důsledku transpozice tzv. IV. a V. AML směrnice [směrnice EP a Rady (EU) 2015/849 z 20. 5. 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změ­­ně nařízení EP a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice EP a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES; … Číst více

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.