Co přinese nová transpozice směrnice o digitalizaci?

V prvním čtení Poslanecké sněmovny se nachází návrh zákona, jímž by mělo dojít ke změně živnostenského zákona i zákonů o soudních poplatcích, o obchodních korporacích a o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků.

Návrh právního předpisu transponuje příslušná ustanovení směrnice EP a Rady (EU) 2019/1151 z 20. 6. 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností („směrnice o digitalizaci“). Jak uvádí důvodová zpráva, podle navrhovaných změn v živnostenském zákoně si zakladatelé, respektive členové statutárního orgánu založené (české) právnické osoby nově budou moci zvolit, v jaké fázi procesu založení a vzniku právnické osoby ohlásí živnost či podají žádost o koncesi: zda tak učiní před podáním návrhu na zápis právnické osoby – v takovém případě ale nemusejí čekat na výsledek posouzení živnostenským úřadem a mohou neprodleně podat návrh na zápis – nebo po jeho podání.

Do zákona o obchodních korporacích se v důsledku novely promítne například požadavek směrnice o digitalizaci, podle níž musí v každém členském státě existovat evidence osob, u nichž je dána překážka výkonu funkce. V České republice prozatím taková evidence neexistuje, proto bude zapotřebí ji nově vytvořit. Mělo by se jednat o informační systém veřejné správy, jehož správcem bude Ministerstvo spravedlnosti. Evidence osob vyloučených z funkce bude obsahovat i citlivé údaje, proto bude neveřejná, přístup by měly mít jen soudy pro účely soudního řízení. Rejstříkový soud by měl vždy před zápisem osoby jako člena voleného orgánu obchodní korporace zkontrolovat, zda není vedena v evidenci vyloučených osob, tedy zda u ní není dána překážka výkonu funkce. V takovém případě zápis dané osoby jako člena voleného orgánu obchodní korporace zamítne.

Jak dále osvětluje důvodová zpráva, v návaznosti na požadavek směrnice o digitalizaci, podle níž jsou členské státy povinny sestavit vzorové společenské smlouvy pro plně elektronické vytvoření (minimálně) společností s ručením omezeným, uveřejní Ministerstvo spravedlnosti takové vzorové společenské smlouvy na svých internetových stránkách. Měly by obsahovat základní náležitosti podle OZ a ZOK pro vytvoření společnosti s ručením omezeným a případné další jednoduché možnosti nastavení vnitřních poměrů, na nichž bude panovat širší konsensus napříč odbornou veřejností. Vzorové společenské smlouvy budou na internetových stránkách přístupné nejen v češtině, ale i v dalším široce používaném cizím jazyce (angličtině). Využití vzorů pro založení s. r. o. bude dobrovolné, ale bude se pojit s nižší odměnou notáře za sepsání notářského zápisu a s osvobozením od soudního poplatku za zápis společnosti do veřejného rejstříku. 

Předpokládaná účinnost je stanovena k 1. 7. 2022, až na několik záležitostí, u nichž by vzhledem k potřebě technických úprav veřejného rejstříku měla účinnost nastat od 1. 1. 2024.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.