Obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (tento předpis dále jen jako „občanský zákoník“) podpůrně upravují obsah smluvních vztahů, které společnost Nakladatelství Forum, s.r.o., IČO 271 80 271, sídlem Střelničná 1861/8a, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102396 (společnost Nakladatelství Forum, s.r.o. dále jen jako „Společnost“) uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti se třetími osobami – zákazníky (tyto osoby dále jen jako „Zákazníci“, tyto smluvní vztahy dále jen jako „Smlouvy“).
 2. Ustanovení čl. I., II., III., a IX. těchto OP („obecná ujednání“) tvoří nedílnou součást každé Smlouvy.
 3. Ustanovení čl. IV., V., VI., VII. a VIII. těchto OP („zvláštní ujednání“) tvoří nedílnou součást pouze té Smlouvy, jejíž obsah odpovídá příslušnému článku („zvláštnímu ujednání“) těchto OP.

Sdělení před uzavřením Smlouvy

 1. Společnost sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky),
  2. nepožaduje úhradu ceny před poskytnutím plnění (poskytnutím zboží či služby Zákazníkovi), není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak,
  3. ceny plnění jsou na webových stránkách Společnosti www.pracko.cz/predplatne (tyto webové stránky dále jen jako „Web“) uváděny:
   1. bez DPH,
   2. včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  4. Objednávka ze strany zákazníka je závazná. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že vzhledem k předmětu plnění smlouvy, kterým je digitální obsah, nelze odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. e), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Společnost. Na žádost a oproti úhradě případných nákladů Společnost poskytne Zákazníkovi kopii Smlouvy/daňového dokladu,
  6. s případnou stížností se může Zákazník obrátit na Společnost, a to na adrese office@forum-media.cz, příp. orgán dohledu nebo státního dozoru, zejména na:
   1. živnostenský úřad,
   2. Českou obchodní inspekci,
   3. Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Uzavření Smlouvy a její základní obsah

 1. Veškerá prezentace zboží a služeb Společnosti, zejm. prezentace umístěná na Webu (zboží a/nebo služby nabízené Společností dále jen jako „plnění“) je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně daného plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Objednávka plnění musí být písemná, objednávat plnění je možno zejména následujícími způsoby (společnost doporučuje provádět objednávky prostřednictvím Webu):
  1. prostřednictvím Webu,
  2. prostřednictvím elektronické pošty doručené na adresu office@forum-media.cz nebo info@forum-media.cz.
 3. Před závazným potvrzením objednávky učiněné prostřednictvím Webu má Zákazník právo zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 4. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Společností a potvrzením této skutečnosti Zákazníkovi. Uzavření Smlouvy Společnost neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním e-mailem na Zákazníkem zadaný e-mail.
 5. Při platbě ceny plnění prostřednictvím faktury je Zákazník povinen uvádět variabilní symbol uvedený na daňovém dokladu (faktuře) Společnosti.
 6. Není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za plnění splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) Společnosti.
 7. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením ceny plnění:
  1. vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit Společnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
  2. Společnost není povinna poskytnout plnění či jeho část.
 8. Do doby poskytnutí plnění Zákazníkovi je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Společnost vrátí Zákazníkovi celou uhrazenou cenu plnění bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba přijata, případně na žádost Zákazníka na jiný účet jím určený.
 9. Objednává-li Zákazník poskytnutí služby, k níž sám poskytuje podklady (zejm. objednává-li zajištění inzerce v elektronickém médiu vydávaném Společnosti ve smyslu ust. čl. VII. těchto OP je povinen zajistit a v plném rozsahu odpovídá za to, že obsah jím poskytnutých podkladů:
  1. neporušuje právní řád České republiky, dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku ani obecně respektovaný etický kodex reklamy,
  2. neporušuje žádným způsobem práva třetích osob, zejména autorská práva či jiná práva na ochranu duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti či ochranu dobrého jména,
  3. nepoškozuje dobré jméno a/nebo oprávněné zájmy Společnosti.
  4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí souvisejícího plnění, má-li důvodně za to, že výše uvedené požadavky obsah poskytnutých podkladů nesplňuje. V takovém případě Společnost bezodkladně písemně oznámí Zákazníkovi odmítnutí plnění včetně odůvodnění svého postoje a vyzve Zákazníka k nápravě (zejména poskytnutí podkladů, které by nenaplňovaly důvody pro odmítnutí plnění ze strany Společnosti). Neposkytne-li Zákazník Společnosti součinnost k odstranění namítaných vad, není Společnost povinna poskytnout dotčenou část objednaného plnění. Nárok Společnosti na odměnu i za tu část plnění, které z takového důvodu nebylo Zákazníkovi poskytnuto, zůstává nedotčen.
 10. Objednává-li Zákazník zboží/službu a není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak, platí, že:
  1. daňový doklad (fakturu) Společnost připojí ke zboží/službě,
  2. záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží/služby Zákazníkem,
  3. jako doklad o záruce (záruční list) zakoupeného zboží/služby slouží daňový doklad (faktura) Společnosti,
  4. při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.
 11. Eventuálně poskytnuté slevy se nesčítají, není-li výslovně uveden opak. Slevu není možné uplatnit na plnění, které je zařazeno do akční nabídky, není-li výslovně uveden opak.
 12. Předplatné na období 12 měsíců se automaticky prodlužuje, a to i opakovaně. Nemá-li Zákazník zájem o obnovu předplatného, musí Společnost písemně informovat, a to nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před uplynutím stávajícího období předplatného.
 13. Eventuálně poskytnuté slevy se nesčítají, není-li výslovně uveden opak. Slevu není možné uplatnit na plnění, které je zařazeno do akční nabídky, není-li výslovně uveden opak.

Závěrečná ustanovení

 1. Otázky výslovně neupravené těmito OP a/nebo Smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 2. Zpracování osobních údajů Společností probíhá v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti, ochranu oprávněných zájmů Společnosti a pro využití k marketingovým účelům Společnosti na základě oprávněného zájmu správce. Podrobnosti o zpracování osobních údajů Společností, o jejich ochraně a o právech zákazníků vyplývajících z poskytnutí jejich osobních údajů ke zpracování Společnosti jsou v podrobnostech popsány v Zásadách zpracování osobních údajů, jehož znění je k dispozici zde.
 3. V případě rozporu Smlouvy a těchto OP má přednost ustanovení obsažené ve Smlouvě.
 4. V případě rozporu „obecného ustanovení“ těchto OP (čl. I., II., III., a IX. těchto OP) se „zvláštním ustanovení“ těchto OP (čl. IV., V., VI., VII. a VIII.) má přednost ustanovení obsažené ve „zvláštních ustanoveních“.
 5. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 3. 2022. Jsou k dispozici v sídle a provozovnách Společnost nebo elektronicky na www.forum-media.cz.

NAKLADATELSTVÍ FORUM

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.