DAC 7: Týká se nová oznamovací povinnost i vás?

V prosinci 2022 byla do českého právního řádu implementována evropská směrnice DAC 7 o správní spolupráci v oblasti daní. Zavádí oznamovací povinnost pro provozovatele platforem, například on-line tržiště. Jejím cílem je sledování zdanitelných transakcí na digitálních platformách, zjednodušení výběru daní a zlepšení daňové spolupráce mezi členskými státy EU. Jakých subjektů se oznamovací povinnost týká? Které konkrétní informace se oznamují a jaké jsou sankce za nedodržení povinnosti?

Kdo přesně musí oznamovací povinnost dodržovat?

Oznamovací povinnost se vztahuje na provozovatele platforem, které propojují prodejce se zákazníky. Dále musí daná platforma kumulativně naplňovat dva znaky:

  • za výkon činnosti musí být poskytováno protiplnění,
  • musí se jednat o vybranou činnost: poskytování nemovitých věcí, dopravních prostředků, osobních služeb nebo prodej zboží.

Provozovateli platforem jsou typicky on-line tržiště nebo platformy umožňující prodej ubytovacích, přepravních a jiných osobních služeb koncovým spotřebitelům.

Za jak dlouhé období se oznámení podávají?

Oznamovacím obdobím je jeden kalendářní rok. Oznámení se podává jednou ročně, nejpozději k 31. 1. kalendářního roku následujícího po období, za které je oznámení podáváno. První vlna oznámení se bude týkat roku 2023. Provozovatelé platforem své první reporty budou muset podat do 31. 1. 2024. Požadované informace musí shromažďovat již nyní.

Jaké jsou výjimky z oznamovací povinnosti?

Pokud jsou produkty nabízeny pomocí klasického e-shopu pouze vlastním jménem, oznamovací povinnost nevzniká. Dalšími výjimkami jsou typicky veřejnoprávní subjekty, subjekty kótované na burze, poskytovatelé ubytování ve velkém rozsahu nebo platformy, které zákazníka pouze přesměrují na e-shop prodejce, od něhož si spotřebitel zboží či službu pořídí přímo. Dále se nemusí shromažďovat informace o prodejcích malého rozsahu: o prodejcích, kteří přes danou platformu uskuteční méně než 30 prodejů za méně než 2 000 EUR celkem.

Které informace se oznamují?

V oznámení, které se vztahuje k jiným činnostem, než je poskytnutí nemovité věci se uvádí úhrn protiplnění, které prodejce obdržel spolu s počtem vykonaných činností, které protiplnění přineslo. Takové informace se kategorizují do jednotlivých čtvrtletí. Roční oznámení tak obsahuje čtyři čísla.

V oznámení, které se vztahují k poskytování nemovité věci se mimo zmíněné hodnoty přikládají adresy a údaje z katastru nemovitostí včetně druhu nemovitosti. Dále se shromažďuje počet dní, po které je nabízená nemovitost pronajata.

Provozovatelé platformy zároveň musí prodejce informovat o skutečnosti, že budou tyto informace shromažďovány a předávány dalším stranám.

Jaké sankce za nesplnění povinnosti hrozí?

Pokuta za nedodržení oznamovací povinnosti může vyšplhat až na 1 500 000 Kč. Sankce se vztahují na chyby jak při samotném informování, tak i prověřování nebo uchovávání dokladů. Směrnice zavádí i seznam nespolupracujících platforem, který bude správcem daně zveřejněný dálkovým přístupem.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.