Do 1. 4. máte čas opravit údaje v evidenci skutečných majitelů

V minulých měsících jsme průběžně informovali o novele zákona o evidenci skutečného majitele. Své účinnosti nabyla 1. října 2022. Má vaše právnická osoba správně zapsané skutečné majitele v souladu s touto novelou? Pokud ne, zpozorněte. Již 1. 4. 2023 vám vyprší lhůta pro sladění zápisu s novelou. Které další zásadní změny novela minulý rok přinesla?

Novela zákona o evidenci skutečného majitele zavedla pro český právní řád poměrně novou a nezvyklou povinnost, a sice povinnost aktivně zjišťovat a registrovat údaje o osobách, které reálně vlastní anebo kontrolují právnické osoby. Mezi nejzásadnější změny patří:

Nová definice pojmu skutečný majitel

Nově se nerozlišuje mezi koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem. Oba pojmy nahrazuje jediný, a to skutečný majitel. Nově v evidenci tedy není jasné, jestli je konkrétní osoba skutečným majitelem kvůli svému prospěchu z činnosti PO, nebo kvůli svému vlivu.

Rozšířil se okruh skutečných majitelů

Skutečnými majiteli korporace jsou nově také osoby, které mají rozhodující vliv v korporaci, která má v dané korporaci podíl větší než 25 %. Dále může být skutečným majitelem i 40% společník korporace, která vlastní 26% podíl ve zkoumané korporaci. V obecné rovině je skutečným majitelem také osoba, která má v dané korporaci rozhodující vliv i jinými prostředky, například skrze rodinné příslušníky v jejím vedení.

Rozšířil se okruh povinných subjektů

Novela také zužuje okruh subjektů, které skutečného majitele evidovat nemusí. Nově musí evidenci vést například také společenství vlastníků jednotek, odborové organizace, církve, politické strany nebo honební společenstva a jejich skutečnými majiteli budou typicky členové statutárního orgánu.

Rozšířil se automatický průpis změn v systému

Nově se k evidenci používají aktualizované formuláře pro podávání návrhů na zápis. Zároveň systém disponuje novými funkcemi, např. vygenerováním grafického znázornění struktury vztahů dle podávaného návrhu na zápis. Dále se rozšiřuje okruh automatických průpisů skutečného majitele, a to nejen u nově povinných subjektů, ale i ostatních korporací, které evidenční povinnost mají několik let.

Evidence bude neveřejná

Všechny členské státy EU musejí své evidence skutečných majitelů veřejnosti znepřístupnit a umožnit přístup pouze osobám s právním zájmem. Je tomu tak s ohledem práva na soukromý život a ochranu osobních údajů.

Doporučujeme vaše zápisy zkontrolovat a do zmíněné lhůty 1. 4. 2023 případné nesrovnalosti opravit. Pokud tak neučiníte, hrozí vám sankce. Sankce hrozí i právnické osobě, která do teď skutečného majitele zapsaného vůbec nemá a její povinnost vznikla až s novelou.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.