Již 1. 7. vstoupí v účinnost novela ZOK: překážky výkonu funkce volených orgánů

Nový zákon, který novelizuje nejen zákon o obchodních korporacích, ale také zákon o veřejných rejstřících či živnostenském podnikání, má za cíl transponovat směrnici EU v souvislosti s novými požadavky na využívání digitálních nástrojů v právu obchodních společností. Jaké novinky přináší do specifik výkonu funkce volených orgánů společností? Které přestupky jim nikdy nebudu tolerovány? A jak příslušné osoby zjistí, že byl daný člen statutárního orgánu ze své funkce diskvalifikovaný?

V současné právní úpravě se překážky výkonu funkce rovnaly překážkám provozování činnosti. Novela ZOK toto pravidlo ale ruší a do překážek výkonu funkce vkládá nové body.

Příkladem překážek výkonu funkce může být například:

  • výkon funkce člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby,
  • rozšířené trestné činy, které zamezují výkonu funkce, například trestné činy v souvislosti s podnikatelskou činností, úpadkové a daňové trestné činy nebo špatná správa cizího majetku,
  • vydání rozhodnutí o konkurzu na majetek příslušného člena voleného orgánu.

Omezení výkonu funkce člena voleného orgánu mohou kromě veřejné moci rozhodnout i soudy zahraničních států. Další novinkou, kterou novela zavádí je informační povinnost členů volených orgánů, podle které musejí obchodní korporaci informovat o ztrátě způsobilosti výkonu svého funkce nebo o existenci takových skutečností, které výkon funkce může ohrozit.

Zároveň se zřizuje evidence vyloučených osob, kterou spravuje Ministerstvo spravedlnosti, kde se budou evidovat všechny osoby, kterým vznikla jakákoliv překážka výkonu funkce. Pro celoevropskou kontrolu překážek bude sloužit BRIS (Business Registers Interconnection System). Zapisovat se budou základní identifikační údaje o fyzických i právnických osobách spolu s dobou a důvodem, po kterou překážka trvá.

Obchodní korporace, které odhalí překážky výkonu funkce některého člena volených orgánů mají od 1. 7. 2023, od kdy je novela účinná, dva měsíce čas na to, aby nahradily členy orgánů, kteří se zachovali takovým způsobem, který znemožňuje výkon funkce.

Největším problémům statutárních zástupců firem vč. novinek novely se budeme věnovat na semináři Největší problémy statutárů po novele ZOK od 1. 7.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.