Na stole je další novela zákona o zaměstnanosti

Aktuálně se v Poslanecké sněmovně nachází návrh novely zákona, který se zaměřuje zejména na ochranu agenturních zaměstnanců. Vláda jej schválila na konci dubna 2023. Cílem je zamezit nadměrnému užívání agenturního zaměstnávání jako takového. Pro zaměstnání dočasně přiděleného zaměstnance u uživatele se navrhuje časový limit na tři roky během pěti let. Uvedené neplatí, jestliže od skončení předchozího dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele uplynuly tři roky.

Dále nebude možné v pracovní smlouvě mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem sjednat délku pracovního poměru na dobu určitou, která koresponduje s délkou dočasného přidělení u uživatele. Bude-li tedy pracovní smlouva nebo DPČ mezi agenturou práce a zaměstnancem, zahrnující ujednání o jeho dočasném přidělení k uživateli, sjednána na dobu určitou, která je vymezena dobou dočasného přidělení zaměstnance k uživateli, a má-li dočasné přidělení skončit předčasně, nesmí pracovněprávní vztah skončit dříve než 14 kalendářních dnů po dni oznámení jeho skončení zaměstnanci. Novela rovněž zvyšuje částku kauce, kterou musí žadatel o zprostředkování poskytnout, a sice na 1 mil. Kč místo dosavadních 500 tis. Kč. Dále se stanoví nový důvod pro odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání, a to pro opakované neposkytování součinnosti orgánu inspekce práce při kontrole.

Další, velmi významnou navrhovanou změnu představuje nové znění definice tzv. nelegální práce, která reaguje na frekventovanou judikaturu soudů vyšších stupňů požadující, aby inspektoráty práce prokazovaly soustavnost práce označené za nelegální. V daném ohledu je tedy podstatou novely upřesnění znaků nelegální práce, což povede k její lepší prokazatelnosti při kontrolách inspektorátů práce. Nová definice by měla znít následovně: „Nelegální práce je vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně, přičemž je vykonávána mimo pracovněprávní vztah; pro závěr, jedná-li se o nelegální práci, je rozhodné pouze naplnění těchto znaků a délka výkonu práce je nerozhodná; to neplatí, pokud výkon práce naplňující znaky podle věty první mimo pracovněprávní vztah umožňují zvláštní právní předpisy“. Účinnost novely se předpokládá k 1. 1. 2024.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.