Nové nařízení o zahraničních subvencích dopadne na spojování podniků i veřejné zakázky

Smyslem nového nařízení Evropského parlamentu je eliminovat zvýhodnění, které mohly mít firmy ze třetích zemí v rámci fúzí v EU nebo účasti ve veřejných zakázkách. Nařízení zavádí velmi rozsáhlou oznamovací povinnost a jeho cílem je zamezit uskutečnění fúze nebo účasti v zadávacím řízení, které by narušilo vnitřní trh. Účinnost nařízení startuje již 12. července 2023. Vztahovat se ale bude i na subvence, které byly poskytnutí 5 let před tímto datem.

Zahraniční subvence neboli zvýhodnění nastává v případě, že podnik na unijním trhu získá od třetí země jakýkoliv finanční příspěvek, který ho určitým způsobem zvýhodní. Příspěvek může mít mnoho forem a poskytovat ho můžou jak orgány veřejné moci třetích zemí nebo i soukromé subjekty. Jako konkrétní příklady se dá uvést:

  • kapitálové injekce,
  • granty,
  • úvěry,
  • daňové pobídky,
  • prominutí dluhu,
  • osvobození od daně apod.

Pokud by měla taková zahraniční subvence pozitivní vliv na zlepšení konkurenčního postavení daného podniku na vnitřním trhu, a tím negativně ovlivnila hospodářskou soutěž, Evropská komise bude oprávněna přijmout rozsáhlá opatření, aby narušení vnitřního trhu zamezila.

Oznamovací povinnost při fúzi a akvizici podniků

Nařízení doplňuje dosavadní úpravu v nařízení o kontrole spojování. Spojování podniků se bude muset Komisi vždy dopředu oznámit v případě, že:

  • jeden z podniků účastnící se fúze, má sídlo v EU a na unijním trhu dosahuje obratu nejméně 500 milionů eur,
  • během tří let před fúzí nebo akvizicí byly poskytnuty finanční příspěvky od třetích zemí nejméně ve výši 50 milionů eur.

Oznamovací povinnost při účasti ve veřejné zakázce

Účastníci zadávacího řízení budou muset Komisi oznamovat, pokud:

  • odhadovaná hodnota zakázky je ve výši nejméně 250 milionů eur bez DPH;
  • příspěvky účastníka zadávacího řízení (vč. dceřiných a mateřských společností, hlavních dodavatelů a subdodavatelů) od třetí země v posledních třech letech dosáhly nejméně 4 milionů eur

Za porušení oznamovací povinnosti může být na podnik uvalena pokuta až do výše 10 % jeho obratu. Mimo pokutu může Komise omezit účast na trhu, odprodej aktiv, zrušení spojení se třetími zeměmi nebo povinnost vrácení zahraniční subvence včetně úroků.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.