Novela zákona o silniční dopravě zahrne evropský „balíček mobility“

Druhého března 2022 prošel prvním čtením vládní návrh zákona novelizujícího zákon o silniční dopravě a další doprovodné zákony – živnostenský, na ochranu zvířat proti týrání, o pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o správních poplatcích. Návrh si klade za cíl implementaci několika evropských právních předpisů, nazývaných „balíček mobility“. Namátkou uvádíme několik změn, jež by měla novela přinést.

Úprava bezpečnostních přestávek řidičů a dalších požadavků se například rozšiřuje na vozidla nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny (dosud jen nad 3,5 tuny), pokud se jimi provozuje mezinárodní silniční doprava či kabotáž, tedy vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo.

Tzv. velké vozidlo bude definováno jako „a) vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo, b) vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo c) vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“. Bude se tedy členit do tří kategorií.

Podle dosavadní právní úpravy tvoří jednu z podmínek pro udělení koncese k provozování silniční dopravy velkými vozidly fyzické osobě její trvalý pobyt na území České republiky nebo obdobný pobyt na území některého jiného členského státu Evropské unie. Nyní se podmínka trvalého pobytu v ČR opouští a místo ní se bude vyžadovat pobyt na území Česka, který je podmínkou pro udělení koncese podle živnostenského zákona. 

Mělo by dojít k dílčí změně týkající se prokazování odborné způsobilosti odpovědného zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly. Stále se zachovává princip, podle nějž se odborná způsobilost prokazuje zvlášť pro nákladní dopravu a zvlášť pro dopravu osobní; nicméně v souvislosti se změnou vymezení tzv. velkého vozidla se vypouští dosavadní specifikace vozidel.

Dále se například nově vkládá zákaz provedení objednávky přepravy, dopadající na jakéhokoliv podnikatele. Nově vkládané ust. § 9c zákona by mělo znít:

„(1) Podnikající fyzická nebo právnická osoba nesmí provést objednávku přepravy zvířat nebo věcí, pokud ví nebo vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měla a mohla, že by provedením přepravy dopravce porušil: a) povinnost zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku; b) některý z pracovněprávních požadavků, které platí při vyslání řidiče k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb; nebo c) některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

(2) Provozovatel cestovní kanceláře nebo cestovní agentury nesmí provést objednávku přepravy osob, pokud ví nebo vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl, že by provedením přepravy dopravce porušil povinnost zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.“

Dále například dochází k částečnému vypuštění povinnosti dopravce usazeného v jiném členském státě Evropské unie zajistit, aby byla ve vozidle při jeho provozu kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu s řidičem, včetně překladu do českého jazyka. Účinnost zákona se předpokládá k 21. 5. 2022.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.