Podrobně ke slevě na pojistné od 1. 2. 2023

Při uplatnění slevy na pojistném vybraných zaměstnanců bude třeba prokázat oprávněný důvod k jejímu poskytnutí. Koho se sleva týká a jaké jsou podmínky k jejímu poskytnutí? Jak důvod řádně prokázat? Které údaje musí zaměstnanec zaměstnanci poskytnout? A co když nastane kumulace důvodů pro uplatnění slevy, jak se zaměstnavatel musí zachovat?

Dle novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení si může zaměstnavatel uplatnit 5% slevu poprvé za měsíc únor. Podmínky pro poskytnutí jsou:

 1. kratší pracovní úvazek: sjednaná kratší pracovní nebo služební doba, než stanovená týdenní pracovní nebo služební doba, tedy nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně (s výjimkou pracovníků mladších 21 let),
 2. vybraná skupina zaměstnanců: výběr zaměstnanců je koncipován tak, aby se jednalo o osoby, které z různých důvodů často nemohou nebo nejsou schopny pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu.

Zaměstnavatel má nárok na slevu za zaměstnance, který:

 • je starší něž 55 let,
 • pečuje o dítě mladší 10 let, kterého je rodičem nebo opatrovníkem,
 • pečuje o blízkou osobu, která je mladší 10 let, a je závislá na pomoci jiné osoby,
 • studuje za účelem přípravy na budoucí zaměstnání,
 • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
 • je osobou se zdravotním postižením,
 • nebo je mladší 21 let.

Co musí zaměstnavatel doložit pro získání slevy?

Zaměstnanec zaměstnavateli musí poskytnout veškeré údaje, které potvrdí nárok na slevu, tedy kromě svého věku. V souladu se zákonem zaměstnanec dokládá:

 • V případě péče o dítě: vztah k dítěti a věk dítěte pomocí rodného listu nebo rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče.
 • V případě péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby: potvrzení krajské pobočky úřadu práce ne více než jeden kalendářní měsíc staré a čestné prohlášení o péči.
 • V případě studia: potvrzení o studiu prezenčního studia střední či vysoké školy; v případě studia v zahraničí dokládá rozhodnutí ministerstva školství, že studium je na úrovni studia na školách v ČR.
 • V případě rekvalifikace: potvrzení krajské pobočky úřadu práce.
 • V případě zdravotního postižení: posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě nebo zdravotního znevýhodnění.

Problém kumulace důvodů pro slevu

V praxi lehce nastanou situace, kdy jedna osoba bude splňovat více důvodů pro uplatnění slevy. V takovém případě může zaměstnavatel uplatnit slevu na jednoho zaměstnance pouze jednou – zvolí pouze jeden z důvodů pro uplatnění slevy, a to ideálně takový, který bude trvat nejdéle a bude nejsnadněji doložitelný.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.