Připravte se na kontroly BOZP a požární ochrany. Probíhají na denní bázi.

Aktuálně kontroly správních orgánů kontrolují širokou oblast problematiky BOZP a požární ochrany od provádění lékařských prohlídek přes vyšetřování pracovních úrazů nebo kategorizace práce až po revize zařízení.

Nejčastější kontroly v praxi

  • Vstupní lékařské prohlídky: Tyto prohlídky jsou nezbytné pro zaměstnance před jejich vstupem do pracovního poměru. Je klíčové, aby zaměstnavatel věděl, zda je zaměstnanec zdravotně způsobilý pro danou práci. Tato kontrola je nezbytná a zaměstnavatel má povinnost zajistit, že je dodržena.
  • Elektro revize spotřebičů: Každý spotřebič by měl mít uvedeno datum poslední revize. To umožňuje okamžitě zjistit, zda byl zaměstnanec vystaven pracovnímu riziku v důsledku poruchy nebo nefunkčnosti zařízení.
  • Revize plynových kotlů a zdvihacích zařízení: Podobně jako u elektro revizí se i zde data prověření uvádějí na zařízeních. Důkaz o správném a včasném provádění revizí je klíčový pro zachování bezpečnosti.
  • Revize hasicích přístrojů: Nedodržení pravidelných revizí hasicích přístrojů může mít za následek omezení pojištění v případě požáru. Správná údržba a revize jsou zásadní pro zajištění požární ochrany.
  • Preventivní požární prohlídky: Provozy s vyšším rizikem požárů musí absolvovat preventivní prohlídky minimálně 2x ročně. Tyto prohlídky jsou klíčové pro minimalizaci rizika požáru a je důležité je pravidelně provádět.
  • Roční prověrky stavu BOZP: Součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou i roční prověrky a navrhování nápravných opatření v rámci BOZP.

Dodržování těchto pravidelných kontrol je klíčové pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a ochranu pracovního prostředí. Je důležité seznámit se s požadavky a provádět tyto kontroly v souladu se zákony a předpisy.

Jak se připravit na kontrolu

Ideální je využít služeb svého technika BOZP či PO nebo osobu odborně způsobilou, kteří vám zajišťují BOZP a PO ve firmě. Ti by měli mít přehled o stavu dané oblasti ve vaší společnosti.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.