Roční prověrka BOZP pro podnikatele

Všechny podnikatelské provozy musí mít systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Bez ohledu na druh provozu je nezbytné pravidelně provádět roční prověrku BOZP. Tato prověrka zahrnuje sérii kroků, během kterých je podrobně zkontrolováno celé firemní prostředí, a to od dokumentace až po implementaci opatření v praxi. Na závěr se pak vyhodnocuje celková efektivita a dodržování BOZP ve firmě.

Zaměstnavatel, který má méně než 25 zaměstnanců, má možnost provést roční prověrku sám, pokud má odpovídající odborné znalosti. V případě větší společnosti je již provádění roční prověrky svěřeno technikovi BOZP nebo jiné odborně způsobilé osobě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jedná se v zásadě o soubor kroků, které pokrývají celou problematiku BOZP, a to v souladu s požadavky pro různé typy podnikatelských provozů.

Během průběhu roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá kontrola následujících aspektů:

  • Dokumentaci BOZP,
  • školení BOZP,
  • lékařské prohlídky,
  • plnění opatření z minulé prověrky BOZP,
  • pracovní úrazy a nemoci z povolání,
  • kontrolu nadřízených orgánů,
  • dodržování pracovních podmínek,
  • přehled o revizích, kontrolách a zkouškách,
  • fyzickou kontrolu budov a zařízení.

O pravidelné roční prověrce BOZP je nutné vést záznam, stejně jako u jakékoliv jiné kontroly. Téměř vždy se při ní odhalí určité nedostatky, které vyžadují navrhnutí nových opatření a stanovení termínu pro jejich nápravu.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.