Smlouvy o finančních službách: změny ve sjednávání na dálku

Evropská unie modernizuje a zjednodušuje právní rámec finančních služeb sjednávaných se spotřebiteli na dálku. Nová směrnice z listopadu 2023 v reakci na technologický vývoj ruší původní sektorovou směrnici z roku 2002 a přesouvá úpravu smluv o finančních službách uzavíraných na dálku do směrnice o právech spotřebitelů (CRD). Dojde tak ke zpřísnění právní úpravy a členské státy EU se již nebudou moci od úpravy odchýlit, nebude-li to ve směrnici výslovně povoleno.

Jakého typu smluv se změna týká

Nový právní režim se bude vztahovat na spotřebitele při sjednávání těch finančních služeb na dálku, které nespadají pod žádný ze sektorových právních předpisů EU, případně jsou z jeho působnosti výslovně vyloučeny. Mezi takové služby patří například reverzní hypotéky, vyňaté z působnosti hypoteční směrnice, dále některé spořící a vkladové produkty nebo úvěrový crowdfunding.


Pravidla převzatá z rušené směrnice

Velká část ustanovení z původní směrnice z roku 2002 se v pozměněné podobě přesouvá do spotřebitelské směrnice (CRD). Jedná se o pravidla pro poskytování předsmluvních informací, včetně nových povinností, jako je připomenutí možnosti odstoupit od smlouvy v případě, že tyto informace byly poskytnuty méně než jeden den před vázaností smlouvou. Novinkou je povolení „vrstvení“ smluvních podmínek, kdy nejdůležitější informace je nutné uvést v první vrstvě a podrobnosti v dalších vrstvách (zobrazení rozkliknutím). Dále se přebírají pravidla pro odstoupení od smlouvy či úprava plateb za skutečně poskytnuté služby před odstoupením od smlouvy.


Nové povinnosti pro finanční služby uzavřené na dálku

Nově se na finanční služby uzavřené na dálku kromě vybraných stávajících pravidel CRD vztahují další pravidla. Spotřebitelům bude náležet právo na patřičné vysvětlení navrhovaných smluv o finančních službách před jejich uzavřením a budou mít možnost vyžádat si lidský zásah při komunikaci s online nástrojem (např. chatbotem) po uzavření smlouvy. Také budou chráněni před tzv. temnými vzorci (dark patterns), což jsou manipulativní online rozhraní, která podstatně narušují schopnost spotřebitelů činit informovaná rozhodnutí a schopnost posoudit dopad služby na jejich finanční situaci. Zásadní novou povinností je, že přímo na webu nebo v aplikaci musí být k dispozici funkce pro odstoupení od smlouvy tak, aby bylo odstoupení stejně snadné jako uzavření smlouvy.


Účinnost

Směrnice byla v Úředním věstníku EU publikována 28. listopadu 2023. Její transpozice do vnitrostátního práva musí proběhnout do dvou let od vstupu v platnost a účinnosti nabude šest měsíců po transpozičním termínu, tedy nejpozději 19. června 2026.

Nová právní úprava bude tedy znamenat nejen nová práva pro spotřebitele, ale i povinnosti pro poskytovatele služeb.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.