Zákaz konkurence

Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern. Při posuzování, zda k porušení zákazu konkurence skutečně došlo, je třeba … Číst více

Zákaz konkurence

Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern. Při posuzování, zda k porušení zákazu konkurence skutečně došlo, je třeba … Číst více

Zákaz konkurence

Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Členové představenstva družstva, na které se vztahuje zákaz konkurence, tak nemohou být zároveň podnikateli se stejným předmětem podnikání, jaký má družstvo, a to ani pokud se předmět podnikání kryje pouze zčásti. Aby bylo možné … Číst více

Zákaz konkurence

Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Členové správní rady akciové společnosti, na které se vztahuje zákaz konkurence, tak nemohou být zároveň podnikateli se stejným předmětem podnikání, jaký má akciová společnost, a to ani pokud se předmět podnikání kryje pouze … Číst více

Zákaz konkurence

Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Členové představenstva akciové společnosti, na které se vztahuje zákaz konkurence, tak nemohou být zároveň podnikateli se stejným předmětem podnikání, jaký má akciová společnost, a to ani pokud se předmět podnikání kryje pouze zčásti. Aby … Číst více

Zánik funkce

Funkce člena kontrolní komise zaniká několika různými způsoby, zejména: a) odvoláním člena kontrolní komise; b) volbou nového člena kontrolní komise namísto původního; c) uplynutím funkčního období člena kontrolní komise; d) odstoupením člena kontrolní komise z funkce; e) nesplňováním podmínek člena kontrolní komise pro výkon funkce; f) vyloučením člena kontrolní komise z výkonu funkce; g) zkrácením funkčního … Číst více

Výkon funkce

Kontrolní komise, pokud je kolektivním orgánem, je usnášeníschopná za přítomnosti většiny svých členů. K přijetí rozhodnutí kontrolní komise je potřeba (prostá) většina hlasů přítomných členů; stanovy ovšem mohou rozhodování kontrolní komise upravit tak, že pro různá rozhodnutí bude zapotřebí jiné většiny hlasů – např. zatímco pro běžná rozhodnutí postačí prostá většina hlasů, pro závažnější rozhodnutí mohou … Číst více

Ustanovení do funkce

Ustanovení do funkce probíhá na základě volby nebo jmenování příslušného orgánu nebo osoby. Rozdíl mezi volbou a jmenováním spočívá zásadně v tom, kdo v konkrétním případě ustanovuje osobu do funkce – pokud do funkce ustanovuje osobu vícečlenný (kolektivní) orgán (typicky valná hromada), hovoříme o volbě (z hlasů členů orgánu vzejde vítěz), zatímco pokud do funkce ustanovuje jednotlivec … Číst více

Předpoklady a podmínky pro výkon funkce

Občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další právní předpisy stanoví pro člena voleného orgánu obchodní korporace, tedy i pro člena kontrolní komise, následující podmínky: a) plná svéprávnost; b) bezúhonnost podle zákona o živnostenském podnikání; c) absence překážky pro provozování živnosti; d) absence překážky pro výkon funkce. Svéprávnost a právní osobnost Pokud jde o první … Číst více

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.