Zánik funkce

Funkce člena správní rady zaniká několika různými způsoby. Jedná se zejména o tyto: odvolání člena správní rady; volba nového člena správní rady namísto původního; uplynutí funkčního období člena správní rady; odstoupení člena správní rady z funkce; nesplňování podmínek pro výkon funkce člena správní rady; vyloučení člena správní rady z výkonu funkce; zkrácení funkčního období člena správní … Číst více

Výkon funkce

Správní rada, pokud je kolektivním orgánem, je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů. K přijetí rozhodnutí správní rady je potřeba (prostá) většina hlasů přítomných členů; stanovy ovšem mohou rozhodování správní rady upravit tak, že pro různá rozhodnutí bude zapotřebí jiné většiny hlasů – např. zatímco pro běžná rozhodnutí postačí prostá většina hlasů, pro závažnější rozhodnutí mohou stanovy … Číst více

Ustanovení do funkce

Ustanovení do funkce probíhá na základě volby nebo jmenování příslušného orgánu nebo osoby. Rozdíl mezi volbou a jmenováním spočívá především v tom, kdo v konkrétním případě ustanovuje osobu do funkce – pokud do funkce ustanovuje osobu vícečlenný (kolektivní) orgán (typicky valná hromada), hovoříme o volbě (z hlasů členů orgánu vzejde vítěz), zatímco pokud do funkce ustanovuje jednotlivec … Číst více

Předpoklady a podmínky pro výkon funkce

Občanský zákoník a dále zákon o obchodních korporacích stanoví pro člena voleného orgánu obchodní korporace, tedy i pro člena správní rady, následující podmínky: plná svéprávnost; bezúhonnost podle zákona o živnostenském podnikání; absence překážky pro provozování živnosti; absence překážky pro výkon funkce. Svéprávnost a právní osobnost Pokud jde o první podmínku plné svéprávnosti, je třeba odlišovat … Číst více

Dohled nad činností společnosti

Správní radě v monistickém systému akciové společnosti přísluší vedle typických pravomocí statutárního orgánu i dohled nad činností společnosti. Správní rada je tak kombinací statutárního a kontrolního orgánu obchodní společnosti zároveň. Podstata a způsob výkonu kontrolní činnosti se bude v případě správní rady lišit od kontrolní činnosti, kterou vykonává dozorčí rada. Zatímco dozorčí rada v dualistickém systému akciové společnosti … Číst více

Obchodní vedení společnosti

Dalším z oprávnění, které náleží správní radě, je obchodní vedení akciové společnosti. Obchodním vedením společnosti rozumíme v nejobecnějším slova smyslu organizování a řízení její běžné podnikatelské činnosti, zejména rozhodování o provozu obchodního závodu společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019). Zásadní je v tomto … Číst více

Jednání za společnost

Jelikož je správní rada mimo jiné i statutárním orgánem, náleží jejím členům generální zástupčí oprávnění, tedy právo jednat za společnost ve všech záležitostech. Členové správní rady tak nahrazují vůli akciové společnosti jakožto právnické osoby, která sama ze sebe jednat nemůže, neboť se jedná o umělý právní konstrukt. Správní rada má standardně tři členy, stanovy však … Číst více

Správní rada obecně

Správní rada je jediným statutárním a zároveň kontrolním orgánem akciové společnosti v tzv. monistickém systému. Došlo tak k odstranění původního konceptu, kdy v monistickém systému vedle správní rady figuroval statutární ředitel a v mnoha případech nebyla jednoznačně vymezena jejich vzájemná působnost. Správní radě pak přísluší zejména následující pravomoci a kompetence: zastupování společnosti navenek (jednání za společnost); obchodní … Číst více

Statutární orgán

Komplementáři jako statutární orgán Funkce statutárního orgánu je i nadále vyhrazena pouze komplementářům. Tito mají stejné povinnosti, jako je uvedeno v předmluvě.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.