Zákaz konkurence

Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Členové kontrolní komise družstva, na které se vztahuje zákaz konkurence, tak nemohou být zároveň podnikateli se stejným předmětem podnikání, jaký má družstvo, a to ani pokud se předmět podnikání kryje pouze zčásti. Aby … Číst více

Zákaz konkurence

Člen dozorčí rady společnosti s ručením omezeným podle zákona nesmí: podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání či osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; účastnit se na … Číst více

Jednání před soudy a jinými orgány

Kontrolní komise určí v případě potřeby jednoho ze svých členů, který bude oprávněn zastupovat družstvo v řízení před soudy a jinými (typicky správními) orgány proti členovi představenstva. Jedná se typicky o případy, kdy družstvo žaluje některého z členů představenstva o náhradu škody způsobenou při výkonu jeho funkce. Jedná se o procesní oprávnění zastupovat družstvo, přičemž toto … Číst více

Oznamovací povinnost orgánů družstva

Zákon stanoví, že veškeré orgány družstva v čele s představenstvem a společně s prokuristou družstva (fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku oprávněna družstvo zastupovat na základě prokury – zvláštní písemné plné moci) mají povinnost oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, jež mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. V případě porušení této povinnosti ze … Číst více

Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce a k hospodářským výsledkům družstva

Kontrolní komise je v rámci své kontrolní činnosti oprávněna dát písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. V případě, že kontrolní komise zjistí, že některý z těchto dokumentů či návrhů obsahuje nedostatky nebo nesprávnosti, je povinna vyzvat … Číst více

Kontrolní rada obecně

Kontrolní komise je v rámci družstva povinně vytvářený kolektivní orgán s všeobecnou kontrolní působností, přičemž kontrolní komisi náleží oprávnění ke kontrole veškeré činnosti družstva, a to včetně činnosti jeho orgánů a členů, oprávnění projednávat stížnosti členů družstva a právo požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Jedná se o nezávislý orgán družstva, který je svou činností … Číst více

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.