Družstvo

Družstvo představuje společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů či třetích osob, případně za účelem podnikání. V praxi jsou ovšem družstvům vlastní obě zmíněné základní funkce, neboť podnikání zajišťuje družstvu základní prostředky pro provozování ostatních činností, včetně sociální funkce, která naopak posiluje vztah jednotlivých členů k družstvu a jejich aktivní účast na jeho … Číst více

Zánik funkce

Způsoby zániku K zániku funkce může dojít mnoha způsoby: zejména odstoupením, odvoláním člena, zkrácením funkčního období v rámci stanov společnosti, dohodou se společností, uplynutím funkčního období, odpadnutím (čili „následným nesplňováním“) podmínek pro výkon funkce, vyloučením člena, o kterém rozhodne insolvenční soud, vedl­-li výkon funkce člena ke způsobení úpadku, smrtí člena anebo zánikem společnosti. Odstoupení člena Ukončení činnosti z vlastní vůle … Číst více

Ustavení do funkce

Volba nebo jmenování Každému řádnému ustavení do funkce nutně předchází (kromě potřebného splnění podmínek pro výkon funkce) úkon v podobě volby nebo jmenování. Poslední fází, která završuje celý ustavující proces, je projev souhlasu zvolené nebo jmenované osoby s její funkcí. Nelze tedy ustanovit někoho do funkce, aniž by s tím tato osoba projevila souhlas (výjimku tvoří jmenování soudem). Vznik členství … Číst více

Předpoklady a podmínky pro výkon funkce

Ustanovení ZOK ZOK pro výkon funkce člena orgánu akciové společnosti stanovuje následující podmínky: musí se jednat o osobu (fyzickou či právnickou – v případě statutárního ředitele pouze fyzickou), bezúhonnou dle živnostenského zákona, u níž nenastala zákonná překážka provozování živnosti ani překážka výkonu funkce. Dále se musí jednat o osobu svéprávnou, tj. osobu se způsobilostí nabývat pro sebe vlastním právním … Číst více

Vztah dozorčí rady k ostatním orgánům akciové společnosti

Valná hromada Práva a povinnosti Členové dozorčí rady se dle ust. § 449 odst. 1 ZOK účastní valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Zákon přímo nestanoví, zda jsou členové dozorčí rady k účasti na valné hromadě oprávněni, či povinni, lze však dovodit, že se jedná o jejich právo i povinnost, nicméně odborné názory se přiklánějí … Číst více

Právní režim. Práva a povinnosti dozorčí rady

Funkce kontrolního orgánu Právní úprava ve vztahu k dozorčí radě se příliš nezměnila. Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který dozoruje nejen činnost představenstva, ale i činnost celé společnosti. Ze zákona plyne obecná povinnost přezkumu účetních závěrek a obdobných dokumentů, a je tedy věcí péče řádného hospodáře, jak tomuto dozorčí rada dostojí. Principy odpovědnosti Zastoupení zaměstnanců Oproti stávající úpravě odpadla povinnost … Číst více

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.