Zánik funkce člena dozorčí rady

Funkce člena dozorčí rady zaniká několika různými způsoby. Jedná se zejména o: a) odvolání člena dozorčí rady; b) volbu nového člena dozorčí rady namísto původního; c) uplynutí funkčního období člena dozorčí rady; d) odstoupení člena dozorčí rady z funkce; e) nesplňování podmínek člena dozorčí rady pro výkon funkce; f) zkrácení funkčního období člena dozorčí rady … Číst více

Výkon funkce člena dozorčí rady

Dozorčí rada, pokud je kolektivním orgánem, je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je potřeba (prostá) většina hlasů přítomných členů; společenská smlouva ovšem může rozhodování dozorčí rady upravit tak, že pro různá rozhodnutí bude zapotřebí jiné většiny hlasů – například zatímco pro běžná rozhodnutí postačí prostá většina hlasů, pro závažnější rozhodnutí může … Číst více

Ustanovení do funkce člena dozorčí rady

Ustanovení do funkce probíhá na základě volby nebo jmenování příslušného orgánu nebo osoby. Rozdíl mezi volbou a jmenováním spočívá zásadně v tom, kdo v konkrétním případě ustavuje osobu do funkce – pokud do funkce ustavuje osobu vícečlenný (kolektivní) orgán (typicky valná hromada), hovoříme o volbě (z hlasů členů orgánu vzejde vítěz), zatímco pokud do funkce ustavuje jednotlivec … Číst více

Předpoklady a podmínky pro výkon funkce

Občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další právní předpisy stanoví pro člena voleného orgánu obchodní korporace, tedy i pro člena dozorčí rady, následující podmínky: Svéprávnost a právní osobnost Pokud jde o první podmínku plné svéprávnosti, je třeba odlišovat pojem právní osobnost a pojem svéprávnost. Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a … Číst více

Ostatní práva dozorčí rady

Dozorčí radě náleží i jiná práva, než jsou výslovně vyjmenována v § 201 z. o. k. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit valné hromady. Pověřený člen dozorčí rady valnou hromadu seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být na valné hromadě uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Dozorčí rada má dále právo svolat … Číst více

Povinnost podávat jednoroční zprávu valné hromadě

Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě společnosti s ručením omezeným. Tato povinnost vyplývá ze vztahu valné hromady a dozorčí rady, jelikož valná hromada zásadně volí a odvolává členy dozorčí rady. Ačkoliv zákon o obchodních korporacích nestanoví předepsanou formu ani obsah takové zprávy, platí, že by forma této zprávy měla být vhodná … Číst více

Právo podat společnickou žalobu

Každý společník společnosti s ručením omezeným je oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli v těchto řízeních společnost zastupovat. V případě, že se tento společník rozhodne s takovým nárokem obrátit na soud, hovoříme o tzv. společnické žalobě. Společnickou žalobu lze podat také tehdy, způsobí-li společnosti újmu člen dozorčí rady, byla-li zřízena, způsobí-li společnosti újmu vlivná osoba, … Číst více

Dohled nad dokumenty společnosti

Dozorčí rada společnosti s ručením omezeným má právo nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Povinnost vést účetnictví ve společnosti s ručením omezeným náleží jednatelům. Je v působnosti jednatelů, aby se rozhodli, zda budou zajišťovat vedení účetnictví sami, nebo zda svěří vedení účetnictví kvalifikované osobě. V případě, že se jednatelé … Číst více

Dohled nad činností jednatelů

Dozorčí radě náleží oprávnění dohlížet na činnost jednatelů. Zákon nestanoví, jakým způsobem dozorčí rada toto oprávnění vykonává, a proto je na společnosti s ručením omezeným, aby ve společenské smlouvě blíže definovala způsob výkonu tohoto oprávnění. Může se jednat například o oprávnění klást jednatelům dotazy, konzultovat s nimi jejich kroky nebo se k nim vyjadřovat. Jednatelům jakožto členům statutárního … Číst více

Dozorčí rada obecně

Na rozdíl od akciové společnosti zákon o obchodních korporacích nestanoví v případě společnosti s ručením omezeným povinnost zřídit dozorčí radu jakožto jeden z orgánů obchodní společnosti. Pokud se společnost s ručením omezeným rozhodne zřídit dozorčí radu dobrovolně, musí dozorčí radu zařadit mezi své orgány v rámci společenské smlouvy. O dozorčí radě proto v případě společnosti … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vítejte na Velkém portálu pro statutáry.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.