Ostatní práva dozorčí rady

Dozorčí radě náleží i jiná práva, než jsou výslovně vyjmenována v § 201 z. o. k. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit valné hromady. Pověřený člen dozorčí rady valnou hromadu seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být na valné hromadě uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Dozorčí rada má dále právo svolat … Číst více

Povinnost podávat jednoroční zprávu valné hromadě

Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě společnosti s ručením omezeným. Tato povinnost vyplývá ze vztahu valné hromady a dozorčí rady, jelikož valná hromada zásadně volí a odvolává členy dozorčí rady. Ačkoliv zákon o obchodních korporacích nestanoví předepsanou formu ani obsah takové zprávy, platí, že by forma této zprávy měla být vhodná … Číst více

Právo podat společnickou žalobu

Každý společník společnosti s ručením omezeným je oprávněn domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednateli v těchto řízeních společnost zastupovat. V případě, že se tento společník rozhodne s takovým nárokem obrátit na soud, hovoříme o tzv. společnické žalobě. Společnickou žalobu lze podat také tehdy, způsobí-li společnosti újmu člen dozorčí rady, byla-li zřízena, způsobí-li společnosti újmu vlivná osoba, … Číst více

Dohled nad dokumenty společnosti

Dozorčí rada společnosti s ručením omezeným má právo nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Povinnost vést účetnictví ve společnosti s ručením omezeným náleží jednatelům. Je v působnosti jednatelů, aby se rozhodli, zda budou zajišťovat vedení účetnictví sami, nebo zda svěří vedení účetnictví kvalifikované osobě. V případě, že se jednatelé … Číst více

Dohled nad činností jednatelů

Dozorčí radě náleží oprávnění dohlížet na činnost jednatelů. Zákon nestanoví, jakým způsobem dozorčí rada toto oprávnění vykonává, a proto je na společnosti s ručením omezeným, aby ve společenské smlouvě blíže definovala způsob výkonu tohoto oprávnění. Může se jednat například o oprávnění klást jednatelům dotazy, konzultovat s nimi jejich kroky nebo se k nim vyjadřovat. Jednatelům jakožto členům statutárního … Číst více

Dozorčí rada obecně

Na rozdíl od akciové společnosti zákon o obchodních korporacích nestanoví v případě společnosti s ručením omezeným povinnost zřídit dozorčí radu jakožto jeden z orgánů obchodní společnosti. Pokud se společnost s ručením omezeným rozhodne zřídit dozorčí radu dobrovolně, musí dozorčí radu zařadit mezi své orgány v rámci společenské smlouvy. O dozorčí radě proto v případě společnosti … Číst více

Zákaz konkurence

Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Členové kontrolní komise družstva, na které se vztahuje zákaz konkurence, tak nemohou být zároveň podnikateli se stejným předmětem podnikání, jaký má družstvo, a to ani pokud se předmět podnikání kryje pouze zčásti. Aby … Číst více

Zákaz konkurence

Člen dozorčí rady společnosti s ručením omezeným podle zákona nesmí: podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání či osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; účastnit se na … Číst více

VIDEO: přehled největších legislativních změn roku 2023, které dopadnou na české firmy. Pro spuštění klikněte zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.